Forum: Kids Plearn ชวนคุย
ตอบข้อความ ตั้งกระทู้ใหม
 « สาธิตสวนสุนันทา รับสมัคร ปี 54
<< กระทู้ก่อนหน้านี้ | กระทู้ถัดไป >>

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. หลักการ

๑. หลักการ

เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไว้ดังนี้

๒. นโยบาย

๒.๑ ผู้ปกครองต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒.๒ โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และสนับสนุน งานวิจัยทางวิชาการ

๒.๓ โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีลักษณะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก

๒.๔ โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๓. วิธีการ

จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และดำเนินการคัดเลือกตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๔.๑ ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปี ๖ เดือน ขึ้นไป

(เกิดไม่เกินวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และนับถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๔.๒ ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลหรือผ่านการเรียนในระดับอนุบาล

* ทั้งนี้หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไม่สามารถสมัครได้ *

๕. จำนวนนักเรียนที่รับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งหมด ๑๐๕ คน มีดังนี้

๕.๑ ผ่านการวัดความพร้อมและการสัมภาษณ์ ร้อยละ ๘๐

๕.๒ เป็นบุตรผู้มีอุปการคุณ ร้อยละ ๒๐

๖. นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

๖.๑ นักเรียนผ่านการวัดความพร้อมและการสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

๖.๒ นักเรียนเป็นบุตรผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

๖.๒.๑ นักเรียนต้องมีคะแนนวัดความพร้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และต้องผ่าน

การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

๖.๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าสมควรรับเข้าศึกษา

๗. วิธีดำเนินการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

๗.๑ นักเรียนที่สมัครต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศ

๗.๒ นักเรียนจะต้องเข้าวัดความพร้อมตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด

๗.๓ นักเรียนที่ผ่านการวัดความพร้อมแล้ว ผู้ปกครองต้องมาลงชื่อรายงานตัวและนำนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครองในวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

๗.๔ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการวัดความพร้อมตามเลขที่ผู้สมัคร ตามจำนวน ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร

๗.๕ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ต้องรายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และลงทะเบียน ในวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

๗.๖ ถ้านักเรียนที่มามอบตัวไม่ครบตามจำนวนรับ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑

๗.๗ นักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อแล้วไม่มารายงานตัว สัมภาษณ์ และมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๗.๘ ถ้านักเรียนมอบตัวแล้วขอสละสิทธิ์ในภายหลัง โรงเรียนจะไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ชำระไว้แล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ

๘. การรับสมัคร การวัดความพร้อม และการมอบตัวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๙. จำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ ๑๐๕ คน ดังนี้

๙.๑ ผ่านการวัดความพร้อมและการสัมภาษณ์ ร้อยละ ๘๐

๙.๒ เป็นบุตรผู้มีอุปการคุณ ร้อยละ ๒๐

๑๐. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑๐.๑ ผู้สมัครจะต้องมีอายุ ๕ ปี ๖ เดือน ขึ้นไป (นับถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๑๐.๒ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลหรือผ่านการเรียนในระดับอนุบาล

* ทั้งนี้หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุ ไม่สามารถสมัครได้

๑๑. หลักฐานการสมัคร

๑๑.๑ สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่แสดงว่านักเรียนอยู่ร่วมกับ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

๑๑.๓ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

(ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน)

๑๑.๔ ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่เป็นไปตามข้อ ๑๐.๒

๑๒. กำหนดการในการรับนักเรียน

๑๒.๑ จ่ายใบสมัคร

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๐-๑๑๐๙

๑๒.๒ รับสมัคร (นำนักเรียนมาด้วย)

(นำนักเรียนมาด้วย)

วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามที่กำหนดใน

ใบสมัคร ทั้งนี้นักเรียนต้องมาลงชื่อผู้สมัครต่อหน้ากรรมการรับสมัคร

๑๒.๓ สถานที่รับสมัคร

ห้องจริยศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

๑๒.๔ การวัดความพร้อม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

โดยให้นักเรียนมารายงานตัวในเวลา ๐๘.๑๕ น. และทางโรงเรียนจะจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวัดความพร้อมให้

๑๒.๕ ประกาศผลการวัดความพร้อม

วันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

๑๒.๖ รายงานตัวและรับเอกสารการสัมภาษณ์

วันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) ผู้ปกครองต้องมาเซ็นชื่อรับเอกสารรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด

๑๒.๗ สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๘ ประกาศผลการคัดเลือกและรับเอกสารมอบตัว

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

๑๒.๙ มอบตัว

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันประกาศผล ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ และไม่มามอบตัว ตามวันเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันประกาศผล ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ และไม่มามอบตัว ตามวันเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์

 
โดย : นิหน่า
ลำดับที่ :1 โพสต์เมื่อ: 26 ธันวาคม 2553
แจ้งลบ

ดีเหมือนกันนะค่ะ  รับสมัครไวดีค่ะ

 
<< กระทู้ก่อนหน้านี้   กระทู้ถัดไป >>
จำนวน  1  ความคิดเห็น   [ 1 ]

ตอบข้อความ
*ช่องจะเว้นว่างไม่ได้
ชื่อ*:
ข้อความ*:
รูปภาพ/file

150 KB